Niszczenie dokumentów Kraków

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub ręczny. Przetwarzaniem jest każda czynność wykonywana na danych osobowych.
Mogą to być m.in. takie czynności jak: rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, gromadzenie, adaptacja, modyfikacja, odzyskiwanie, ujawniania, transmisja, blokowanie, a nawet ich niszczenie.

Dane "zwykłe" i "wrażliwe"

Ustawa o ochronie danych osobowych nie reguluje wprost podziału danych na zwykłe i wrażliwe, ale stosowanie takich pojęć przyjęło się w praktyce.

Przez "zwykłe" dane osobowe należy uważać wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Z kolei przez osobę możliwą do zidentyfikowania należy rozumieć osobę, której tożsamość można określić bezpośrednio albo pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

W myśl ustawy informacji nie będzie się uważało za umożliwiających określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu albo działań. Przykładowo danymi osobowymi nie będą dane zbyt ogólnikowe, np. Karol Kowalski, numer buta 43.

Określenie "wrażliwe" dane osobowe dotyczy szeregu informacji, które są szczególnie ważne dla ochrony prywatności. W myśl ustawy mogą to być informacje, które dotyczą pochodzenia rasowego, etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych, stanu zdrowia itp.

Art. 27. 1.Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Czy UODO wydaje pozwolenia dla firm, które zajmują się profesjonalnym niszczeniem dokumentów?

Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, nie przewidują wydawania żadnych certyfikatów, ani pozwoleń dotyczących profesjonalnego niszczenia dokumentów, ani w przypadku danych przetwarzanych w formie papierowej, ani w systemach informatycznych.

Niszczenie dokumentacji zawierającej dane osobowe jest w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzaniem tych danych, bowiem zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych - w tym ich niszczenie - są rozumiane jako przetwarzanie danych osobowych. Natomiast ustawa o ochronie danych osobowych nakazuje przetwarzanie danych osobowych w taki sposób aby było ono bezpieczne, stąd niszczenie danych osobowych musi odbywać się w sposób zapewniający należytą ich ochronę.

Ponadto, każdy administrator oraz podmiot, któremu dane zostały powierzone, powinien spełnić obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

W szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmiana, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, nawet w przypadku, gdy dane są przetwarzane wyłącznie do zniszczenia. Odpowiedzialność za niedbalstwo polegające na niewłaściwym (niedokładnym) zniszczeniu danych ponosi administrator danych.

GIODO - odpowiedzi na pytania

Zamówienie usługi