tło strona glowna

Gwarantujemy profesjonalne niszczenie dokumentów Kraków, Niepołomice, Wieliczka i okolice

Dlaczego warto nam zaufać?

Oferujemy usługi abonamentowe

Bezpieczna Szafka

Eco-box

Porządkowanie Akt

Firma VEXAR oferuje profesjonalne wsparcie w zakresie porządkowania i brakowania dokumentacji. Posiadamy zespół doświadczonych archiwistów, z biegłą znajomością przepisów i zagadnień archiwistycznych oraz specyfiki dokumentacji z różnych dziedzin gospodarki.

porządkowanie akt

Usługa porządkowania akt

W ramach porządkowania dokumentacji (często niezbyt precyzyjnie określanego jako „archiwizowanie dokumentacji”) możemy wykonać część lub wszystkie z wymienionych poniżej czynności.

rozpoznanie przynależności zespołowej

segregacja dokumentacji

systematyzacja akt

brakowanie akt

inwentaryzacja (opisywanie akt)

znakowanie akt

opracowanie notatki informacyjnej do uporządkowanego zespołu lub zespołów akt

Uporządkowanie dokumentacji pojawia się często w momencie likwidacji zakładu pracy oraz konieczności przekazania jego pozostałości aktowej powołanemu do tego organowi administracji rządowej lub samorządowej, sukcesorowi lub innej instytucji.

Znaczne poprawienie funkcjonalności i łatwości obsługi archiwum uzyskamy dzięki systematycznemu prowadzeniu prac porządkowych w okresach rocznych lub przynajmniej dwuletnich oraz na stosowaniu normatywów kancelaryjno-archiwalnych.

Normatywy kancelaryjno-archiwalne

Instrukcja kancelaryjna – wewnętrzny akt normatywny, określający zasady postępowania z dokumentacją od chwili wszczęcia sprawy do momentu przekazania dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt. Ustala on sposób rejestrowania i znakowania oraz metody klasyfikowania oraz przechowywania pism i akt spraw.

Wykaz akt stanowi jednolitą, rzeczową klasyfikację dokumentacji powstającej w toku działalności jednostki organizacyjnej, niezależną od struktury organizacyjnej zakładu pracy. Zawiera on również kwalifikację archiwalną, która określa okresy obligatoryjnego przechowywania danej grupy rzeczowej dokumentacji. Klasyfikacja rzeczowa, to podział całości dokumentacji wg zagadnień, które są przedmiotem działania danej firmy.

porządkowanie akt

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresie działania archiwum jasno określa zadania archiwum zakładowego takie jak:

  • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i ich przygotowania do przekazania archiwum zakładowemu,
  • przejmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • przechowywanie, zabezpieczanie oraz ewidencjonowanie posiadanych i przejmowanych akt,
  • porządkowanie (w razie potrzeby) akt niewłaściwie opracowanych,
  • udostępnianie akt do celów służbowych i innych,
  • prowadzenie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już upłynął,
  • dbałość o zachowanie dokumentacji w odpowiednim stanie fizycznym,

Każda państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna, która została ustalona jako wytwarzająca materiały archiwalne, zobowiązana jest do opracowania i stosowania (po uzgodnieniu z właściwym archiwum narodowym) normatywów kancelaryjno-archiwalnych.

Telefon

Zadzwoń do nas i zapytaj o nasze usługi

Wiadomość

Wyślij do nas wiadomość lub wypełnij formularz

Podstawy prawne postępowania z dokumentacją

1. Jednolity tekst ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 11 stycznia 2018 r.

Zobacz: Dz.U. 2018 poz. 217

2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej

Zobacz: Dz.U. 2015 poz. 1743

3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców

Zobacz: Dz.U. 2005 nr 32 poz. 284

Wybrane akty prawne i rozporządzenia innych resortów

1.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Zobacz: Dz.U. 2018 poz. 412

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Zobacz: Dz.U. 2018 poz. 1000

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

Zobacz: Dz.U. 2006 nr 125 poz. 869